Græsk skrift

For at kunne læse og skrive græsk på din computer, er det nødvendigt at installere en græsk skrifttype.

Nedenfor følger instruktioner til Windows og Macintosh-systemer. Når du har gennemført installationen, kan du vende tilbage til denne side for at afprøve skrifftypen (se Demonstration af græsk skrift).

Hvis installationen ikke lykkes første gang kan du bare gentage processen. Hvis du benytter mere end én computer skal du huske at installere skrifttypen på samtlige maskiner.

Instruktioner: Windows

Tryk med højre museknap på det link der står nedenfor. Vælg derefter "Gem mål som..."/"Save link as..." fra menuen der kommer frem. Du vil blive bedt om at angive et sted hvor filen skal gemmes. Vælg et passende sted, præcist hvor er ligemeget, bare du husker stedet. Gå nu ind under Start-menuen og vælg "Kontrolpanel" under emnet "Indstillinger". Åbn herefter mappen der hedder "Skrifttyper". Vælg "Installér ny skrifttype" under menuen "Filer". Skift indeks hen til det sted hvor du gemte filen. Markér skrifttypen "SPIonic" og tryk på "OK".

Skrifttypen skulle nu være installeret. Afslut og genstart Netscape/Explorer for at den nye skrifttype kan blive genkendt. Gå tilbage til denne side og se om teksten i bunden er på græsk.

Tryk her med højre museknap for at hente skrifttypen til Windows: SPIonic.ttf

Instruktioner: Macintosh

Tryk på det link der står nedenfor. Filen vil nu blive hentet ned til din maskine og pakket ud.

Når du afslutter din browser vil der ligge tre nye filer på dit skrivebord. En af filerne er en skrifttypemappe, den skal flyttes til mappen Skrifttyper i Systemmappen. De andre filer kan bare slettes. Skrifttypen skulle nu være installeret. Genstart Netscape/Explorer for at den nye skrifttype kan blive genkendt. Gå tilbage til denne side og se om teksten i bunden er på græsk.

Tryk her for at hente skrifttypen til Macintosh: SPIonic.sit.hqx

Demonstration af græsk skrift

Når du har installeret skrifttypen kan du afprøve den her. Her følger et stykke tekst på græsk:

Darei/ou kai\ Parusa&tidoj gi/gnontai pai=dej du/o,
presbu/teroj me\n 7)Artace/rchj, new&teroj de\ Ku=roj.
e0pei\ de\ h)sqe/nei Darei=oj kai\ u9pw&pteue teleuth_n
tou= bi/ou, e0bou/leto tw_ pai=de a)mfote/rw parei=nai.
o( me\n ou]n presbu/teroj parw_n e0tu/gxane: Ku=ron de\
metape/mpetai a)po_ th~j a)rxh~j, h{j au0to_n satra&phn
e0poi/hse, kai\ strathgo_n au0to_n a)pe/deice pa&ntwn,
o#soi ei)j Kastwlou= pedi/on a(qroi/zontai. a)nabai/nei
ou]n o( Ku=roj labw_n Tissafe/rnhn w(j fi/lon, kai\ tw~n
7(Ellh&nwn e1xwn o(pli/taj a)ne/bh triakosi/ouj, a!rxonta
de\ au0tw~n Ceni/an Parra&sion.

Hvis ovenstående ser ud omtrent på følgende måde har du installeret skrifttypen korrekt:

Anabasis 1.1

Problemer

Hvis du ikke lykkes med installationen kan du sende e-post til kursets teknisk ansvarlige for at få yderligere assistance. Husk at inkludere følgende oplysninger i dit e-brev: Send beskrivelsen til den teknisk ansvarlige <thor@dreier.nu>. Husk at angive kursets navn i brevets emne-felt ("Græsk modul I").