Deklinationer
Konjugationer
Gloser
Analyse
Prologos 5
Prologos 6
Prologos 7
Prologos 8
Prologos 9
OIKIA 1
OIKIA 2
OIKIA 3
OIKIA 4
OIKIA 5
OIKIA 6
OIKIA 7
OIKIA 8
Xenophon: Symposion
Xen. Hellenika 2.2
Prologos 3
Danske sætninger
Pronominer
Alfabetet
8.03.1
VERBAL SUBJEKT SUBJEKTSPRÆDIKAT DIREKTE OBJEKT OBJEKTSPRÆDIKAT
INDIREKTE OBJEKT TILTALE KONJUNKTIONAL ADVERBIALLED UDRÅB
Τήμερον οὔτε ἔκλεψα οὐδὲν ἐκ τοῦ βαλανείου οὔτε ἥρπασα ἐκ τῆς ἀγορᾶς, οὔτε τοῖχον διώρυξα