Lektion A
Lektion B
Lektion C
Helsætning og ledsætning
Typer af ledsætninger

Helsætninger og ledsætninger


Man taler i grammatikker om forskellige typer af sætninger, især helsætninger og ledsætninger.

En helsætning er en hel sætning "fra punktum (semikolon/komma) til punktum (semikolon/komma)". To eksempler på helsætninger:

     Hun sagde tak.
     Hun sagde, at hun var taknemmelig.

I begge ovennævnte tilfælde gælder det at helsætningen går fra punktum til punktum. At definere en helsætning som det der står mellem to punktummer, er dog ikke helt dækkende, da man i grammatisk sammmenhæng normalt ikke akcepterer helsætninger uden verballed (og - på dansk som regel - subjekt), f.eks.

     Hun åbnede vinduet. Herligt.

Herligt står mellem to punktummer, og "sætninger" af denne type vil kunne findes i mange skønlitterære værker; alligevel regnes dette ikke som en helsætning. Hertil kræves et verballed og som regel et subjekt, sådan som det ses i den første sætning Hun åbnede vinduet. Dog skal man være opmærksom på at sætninger med imperativ (bydemåde; se lektion A) på dansk som regel ikke har noget subjekt, f.eks.

     Åbn vinduet!

Sætningen er dog alligevel en helsætning, da der ved bydemåde alene kræves et verballed.

Hvad der står mellem to punktummer kan desuden også godt indeholde flere helsætninger:

     De forærede hende en bog, og hun sagde tak.

Denne periode indeholder to helsætninger, der forbundet med og. For at kunne afgøre hvor grænsen mellem helsætninger ligger, er det nødvendigt først se på ledsætninger.
 

En ledsætning er en sætning (med subjekt og verballed) der udgør et led (direkte objekt, adverbialled osv.) eller en del af et led i en helsætning. På samme måde som vi i foregående lektion så ord eller ordgrupper (syntagmer) udgøre led, ser vi nu hele sætninger optræde som led eller del af et led. Tager vi sætningen fra før

     Hun sagde, at hun var taknemmelig.

er det klart at hovedhandlingen ligger i sagde, hvis subjekt er Hun. at hun var taknemmlig indeholder dog også et subjekt hun og et verballed var, men denne sætning er underordnet hovedhandlingen. Dette vil blive beskrevet nærmere i næste afsnit, hvor vi skal se på de forskellige slags ledsætninger der findes.
 

Inden da skal lige nævnes en sidste slags sætning som nogle grammatikker anvender, nemlig helsætningsstammen. Helsætningsstammen er det der bliver tilbage når alle ledsætninger fjernes fra helsætningen.
 

Øvelse: Hel- og ledsætninger 1
 

Øvelse: Hel- og ledsætninger 2