Lektion A
Lektion B
Verballed
Subjekt
Subjektsprædikat
Direkte objekt
Objektsprædikat
Indirekte objekt
Adverbialled
Lektion C

Verballed


Verballedet er et finit verbum (udsagnsord). Finit vil sige at der kan stå jeg eller det foran. Alle sætninger på dansk har et verballed.

Lad os begynde med en simpel sætning:

  • Han rakte mig trøjen

I denne sætning er rakte verballedet. Rakte er det eneste verbum i sætningen og det står i en finit form. Et verballed kan godt bestå af et sammensat verbum eller af flere sammenstillede verber:

  • Han har rakt mig trøjen.
  • Jeg vil række ham trøjen.  

Ord der tilsammen danner ét led udgør et syntagme. Verberne i de to eksempler udgør verbalsyntagmer.

Øvelse: Find verballed
 

Mere om verballed

Når der er flere verber i en sætning og der ikke er tale om sammensatte former eller sammenstillede verber, kan der enten være tale om sideordnede verber i ét verballed eller om to sætninger med hver deres verballed. I sætningen

     Han rakte mig trøjen og gik

er der to verber, men kun ét verballed, for verberne er sideordnet (ved hjælp af og).
Ser vi derimod på sætningen:

     Han rakte mig trøjen, og vi gik.

er der tale om to verballed, nemlig rakte og  gik. Også her kunne verberne se sideordnede ud, men der faktisk her tale om to sætninger: Han rakte mig trøjen. Vi gik. Dette vil blive klarere, når vi har set på det andet vigtige led i en sætning, nemlig subjekt (grundled).